CP13422聖經透析

Quantity

Summary

+
出版︰漢語聖經協會 作者︰舊約(比爾‧阿諾德、布賴恩‧拜爾),新約(沃爾特‧埃爾韋爾、羅伯特‧亞伯勒) 翻譯︰舊約(文子梁), 新約(李愛明) 尺寸︰180mm x 255mm x 35mm 語言︰繁體中文

You might also like